Thursday, April 29, 2010

Halimbawa ng Isang Tagalog Tisis


KABANATA 1

PANIMULA


Kaligiran ng Pag-aaral

           Ang panitikan ay isang uri ng pagsulat maging pasalaysay man ito o patula. Para sa akin, pinag-aaralan ang Panitikan upang ating mapagtanto ang tunay na kahulugan ng bawat kasaysayan. Kahit ang bawat nilalaman ng isang kasaysayan ay tinatawag na kathang isip lamang o tunay na nangyari ito ay nagtuturo sa atin ng kaisipang may malalim na damdamin. Dito natin nababanaag ang damdamin o ang punto de bista o ang gustong ipahayag ng isang manunulat. Tumatalakay ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tulad ng mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa pulitika, sa buhay-buhay, sa pangyayari, sa paligid at nagbibigay diin sa bawat damdamin ng mga taong nasasangkot dito, tulad halimbawa ng damdaming pagkasuklam, pagkapoot, pag-ibig, pagmamahal, pagkatakot at iba pa. Sa aking palagay pinag-aaralan natin ang Panitikan upang matutunan natin ang tamang landas sa ating pamumuhay dahil sa panitikan tinatalakay ang bawat yugto ng buhay ng isang tao, ordinaryo man o maykaya sa buhay. At dito rin sa mga ito tayo natututo. Sana sa pamamagitan nito nasagot ko ang mga tanong mo kahit papaano. 
            Ayon kay  Maribel Nagaño, Rehistradong Nars, na mahalaga ang pag-aaral ng panitikang Filipino sa propesyon natin bilang isang nars. Dahil sa pakikipag komunikasyon sa mga taong makakasalamuha sa pang-araw-araw na pagtatarabaho sa Ospital. At maging sa mga pasyente, gaya ng mga tagalog, mas higit nilang maiintindihan ang salitang tagalog kaysa sa wikang Ingles na wika ng mundo. 
            Ayon sa kasaysayan, ang NEUST, Kursong Narsing at maging sa larangan ng Ibang kurso ay bihasa sa pagsasalita ng tagalog, hindi dahil sa tagalog ang kanilang wika kung hindi, hinasa na ito ng mga guro sa larangan ng pagsasalita at pakikipag komunikasyon sa ibang tao. 
           
            Hindi lang sa mga pasalita nagagamit ng mga mag-aaral ang kaalaman sa larangan ng panitikan maging sa pagsulat, gaya ng mga pablikasyon ng unibersidad. Naipapaabot ng mga estudyante ang kanilang malawak na kaisipan at naibabahagi sa mga kapwa mag-aaral ng NEUST.
           
            Ayon sa populasyon ng Kursong Narsing sa NEUST, bumaba ito ng malaki kumpara sa dating populasyon. Dahil ito sa pagtaas ng mga nakapagtapos ng kursong Narsing ng walang trabaho.

            Kung pagbabatayan ang mga nasabing ulat at pahayag ay masasabi bilang konklusyon na bawat taon ay patuloy na bumababa ang bilang ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Nursing sa NEUST

Layunin ng Pag-aaral

            Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang kahalagahan ng panitikan sa kursong Bachelor of Science in Nursing o Narsing sa pang araw-araw na pakikisalamuha sa mga pasyenteng kanilang binibigyan ng pangalalaga.

Pagpapahayag ng Suliranin

            Sinisikap na sagutin ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1.    Anu-ano ang dahilan kung bakit patuloy na pinag-aaralan ng BSN ang tungkol sa panitikang Filipino?
2.    Anu-ano ang kahalagahan ng Panitikang Pilipino sa henerasyon?
3.    Bilang isang mag-aaral ng kursong nursing, anu-ano ang 
     maidudulot nito sa aking magiging propesyon?


Kahalagahan ng pag-aaral

            Para sa mga mag-aaral, ang pag-aaral na ito ay inaasahang maging kanilang motibasyon upang kanilang mas lalong pag-ibayuhin ang pagsisikap sa kanilang pag-aaral maging ito man ay sa kursong Nursing o hindi.

            Para sa mga magulang, inaasahang ang pag-aaral na ito ay maging daan upang sila ay makatulong sa pagbubukas ng kamalayan ng kanilang mga anak, na siya ring mga mag-aaral, 
        
            Para sa mga propesor, ang pag-aaral na ito ay inaasahang maging kanilang dahilan upang mas lalo pa nilang pataasin ang antas at kalidad ng kanilang pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral.

            Para sa pamunuan ng Nueva Ecija University of Science and Technology, inaasahang ang pag-aaral na ito ay magsilbing daan upang kanilang simulan ang paggawa ng higit na epektibong hakbang tungo sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral sa kursong Narsing.

            Para sa mga mananaliksik, inaasahang ang pag-aaral na ito ay mapukaw ang kanilang pansin at malaki ang maiambag sa kanilang pakikipag komunikasyon at gagawin pang pag-aaral tungkol sa pampanitikang pag-aaral ng mga mag-aaral ng NEUST sa mga taong kanilang nakasasalamuha.

Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

            Sumasaklaw ang pag-aaral na ito sa kahalagahan ng panitikang Filipino sa kursong Narsing sa Nueva Ecija University of Science and Technoogy. Saklaw lamang ng pag-aaral na ito ang mga studyante ng Narsing mula 2009 hanggang 2010.Depinisyon ng Termino

Board of Nursing. Isang lupon na binubuo ng mga taong maykatungkulan sa larangan ng panggagamot na siyang nagpapatupad ng mga batas na dapat sundin ng isang Nurse.

Kurso. Isang programa o palatuntunan ng pag-aaral na maaaring tapusin ng isang mag-aaral sa loob ng maikli o mahabang panahon.

 Mananaliksik, ang katawagan sa isang taong nangangalap ng mga impormasyon o datos ukol sa isang bagay na gustong malaman.

NEUST Advocate. Ang opisyal na pahayagan o lathalaan ng mga mag-aaral ng Nueva Ecija University of Science and Technology.

Nueva Ecija University of Science and Technology. Isang prominenteng pamantasan sa buong Pilipinas na matatagpuan sa General Tinio, Cabanatuan City.

Nurse. Isang taong nagtatrabaho upang tulungan ang mga doctor sa pag-aalaga ng mga maysakit.

Panitikan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Subalit upang maipagkaiba ito mula sa ibang mga walang saysay na babasahin o patalastas lamang, ang mga panitikan ay ang mainam na pagsulat na may anyo, pananaw, at diwang nakasasanhi ng matagal na pagkawili at gana.

            Student Publication. Ang tawag sa mga nakalimbag na aklat, peryodiko o lathalaan, at pahayagan na ginawa ng mga mag-aaral bunga ng kanilang malikhaing pag-iisip.
    KABANATA 2

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL


Mga Kaugnay na Literatura

            Ayon kay Cedrick Potter sa kanyang sipi na “Sa bawat pagkumpas ng kamay hawak-hawak ang pluma at papel, larawan ng isang lahi ang mamumukadkad. Sa bawat titik, nakabaon ang pusong nais sumigaw upang maihatid ang sari-saring opinyon at ideya. Sa bawat obrang nalilimbag, hatid ay ang ipamulat sa susunod na henerasyon ang makulay na nakaraan at masiglang kinabukasan” dahil sa pamamagitan ng ikinikilos ng isang tao ay mayroon na itong ipinahahatid na mensahe, gaya ng mga simbolo na makikita sa paligid. At sa pamamagitan ng paggamit ng wika at panitikan ito ay patuloy na mamamalagi sa katangian ng isang tunay na Pilipino.

Teoryang Klasismo
  Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak, ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan, karaniwan ang daloy ng mga pangyayari, matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos nang may kaayusan.
Teoryang Humanismo
Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo; ay binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento atbp.
Teoryang Imahismo
  Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may-adhika na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita.

Teoryang Realismo
Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat.
Teoryang Feminismo
Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan ay ipimayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan.
Teoryang Arkitaypal
Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo. Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkaugnay sa isa’t isa. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may-akda sa mga mambabasa.
Teoryang Formalismo
Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Samakatuwid, kung ano ang sinasabi ng may-akda sa kanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa – walang labis at walang kulang. Walang simbolismo at hindi humihingi ng higit na malalimang pagsusuri’t pang-unawa.

Teoryang Saykolohikal
 Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig (factor) sa pagbuo ng naturang behavior (pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao) sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita sa akda na ang tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-udyok na mabago o mabuo ito.
Teoryang Eksistensyalismo
Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo (human existence).
Teoryang Romantisismo
 Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan
Teoryang Markismo
 Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekononiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa.
Teoryang Sosyolohikal
 Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Naipakikita rito ang pamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin.
Teoryang Moralistiko
Ang layunin ng panitikan ay ilahad ang iba’t ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao – ang pamantayan ng tama at mali. Inilalahad din nito ang mga pilosopiya o proposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkakasunduan ayon na rin sa kaantasan nito. 
Teoryang Bayograpikal
 Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may-akda. Ipinahihiwatig sa mga akdang bayograpikal ang mga bahagi sa buhay ng may-akda na siya niyang pinakamasaya, pinakamahirap, pinakamalungkot at lahat ng mga “pinaka” na inaasahang magsilbing katuwang ng mambabasa sa kanyang karanasan sa mundo.
Teoryang Queer
 Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan sa mga homosexual. Kung ang mga babae ay may feminismo ang mga homosexual naman ay queer.
Teoryang Historikal
 Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan au bahagi ng kanyang pagkahubog. Nais din nitong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo.Teoryang Kultural
 Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may-akda sa mga hindi nakakaalam. Ibinabahagi ng may-akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon minana at ipasa sa mga sunod na salinlahi. Ipinakikita rin dito na bawat lipi ay natatangi.
Teoryang Feminismo-Markismo
 Ang layunin ng panitikan ay ilantad ang iba’t ibang paraan ng kababaihan sa pagtugon sa suliraning kanyang kinakaharap. Isang halimbawa nito ay ang pagkilala sa prostitusyon bilang tuwirang tugon sa suliraning dinaranas sa halip na ito’y kasamaan at suliranin ng lipunan.
Teoryang Dekonstraksyon
 Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba’t ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-udyok sa may-akda na sumulat kundi ang pinaghalu-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pagtao at mundo.

Mga Kaugnay na Pag-aaral

            Sa aking pag-aaral hindi lang lkayang abutin ang isang bagay kung indi ito lalakipan ng pag kilos. Kaya kung ating ihahabing sa pag-aaral n panitikan ay hindi natin ito matutunan kung hindi natin ito isasabuhay.  Nag-uugat ang lahat ng likhaing pampanitikan mula sa buhay, at naglalarawan ng kalinangang pinagmulan nito.

KABANATA 3

PAMAMARAAN NG PAG-AARAL


            Naglalahad ang kabanata na ito ng mga pamamaraan at instrumentong gagamitin sa paglilikom at pagsusuri ng mga datos na kakailanganin upang masagot ang mga suliranin sa pag-aaral na ito.

Disenyo ng Pananaliksik

            Ang paglalarawang pananaliksik ang gagamitin sa pag-aaral na ito. Naniniwala ang mananaliksik na ito ang pinaka-angkop na paraan upang matuklasan ang mga katotohanan na magiging batayan ng interpretasyon sa pagkakatulad o pagkakaiba, pag-uuri-uri at pagbibigay halaga sa mga nabanggit na talatanungan.

            Ang talatanungan ang pangunahing instrumentong gagamitin sa paglikom ng mga datos. Magkakaroon din ng pormal na pakikipanayam ang mga mananaliksik sa mga respondent tungkol sa kanilang mga pananaw hinggil sa Kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan sa kursong Narsing ng Nueva Ecija University of Science and Technology.

Mga Kalahok sa Pag-aaral

            Tinangka ng mananaliksik na ilahok ang apatnapu’t pitong (47) bahagdan ng mga estudyante na kukuha at kumukuha na kursong Nursing sa College of Arts and Science sa NEUST.


TALASANGGUNIANA. INTERNET

            http://wikipedia.com
            http://pinoyhenyo.com
            http://www.wikianswer.com
           

TALATANUNGAN

Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan ng maigi at pagkatapos ay kukunin ng mga mananaliksik makalipas ang ilang minuto. Kayo ay makakaasa na lahat ng mga impormasyon na inyong ilalahad ay mananatiling confindential ng mga mananaliksik.

I. Basahin ang mga sumusunod na katanungan. Lagyan ng Check (√) ang loob ng kahon batay sa inyong palagay

Tanong
Lubos na Sang-ayon
Sang-ayon
Hindi Sang-ayon
Lubos na Hindi Sang-ayon
Walang masasabi
1. Sapat ba ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng NEUST sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Nursing?

2. Kaunti lang ba ang bilang ng mga mag-aaral sa kursong Narsing ng NEUST na interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino?

3. Sapat nab a ang leksyon na itinuturo ng mga mag-aaral bago ito?

4. Kailangan bang pagtuunan ng pansin ng mag-aaral ang pag-aaral ng panitikang Filipino?

5. Malaki ba ang bilang ng mga estudyanteng interesadong pag -aralan ang Panitikang Filipino?
II. Bilugan ang titik ng napiling kasagutan sa mga sumusunod na katanungan.

1. Ano ang iyong masasabi kung ikukumpara ang kaalaman ng mga Narsing student ng NEUST sa larangan ng Panitikan sa ibang unibesidad?
            a.) Mas magaling.
            b.) Kulang at nahuhuli sa leksyon.
            c.) Magaling ngunit kailangan pang pag-ibayuhin ang pag-aaral

2. Kung istilo ng pagtuturo ang pagbabatayan, ano ang pagkakaiba ng mga trainers at mga propesor ng NEUST Institute of Nursing sa mga trainers at mga propesor ng ibang unibersidad?

a.) Ang mga trainers at mga propesor ng NEUST ay mas student-centered, mas  
     interaktibo, at mas advanced ang pagtuturo kumpara sa mga trainers at mga
     propesor ng ibang unibersidad.

b.) Nahuhuli sa panahon ang istilo ng pagtuturo ng mga trainers at mga propesor ng
      NEUST kumpara sa mga trainers at mga propesor ng ibang unibersidad.

c.) Hindi masyadong mahigpit o strikto ang mga trainers at mga propesor ng NEUST
      kumpara sa mga trainers at mga propesor ng ibang unibersidad.

3. Mas mahigpit ba ang NEUST pagdating sa pag-aaral Panitikang Filipino ng mga estudyante ng kursong Nursing kumpara sa ibang unibersidad na nagtuturo Panitikan?
            a. OO
            b. HINDI
            c. MEDYOIII. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng ekis (√) ang loob ng kahon batay sa iyong palagay o opinyon.

Tanong
Lubos na Sang-ayon
Sang-ayon
Hindi Sang-ayon
Lubos na Hindi Sang-ayon
Walang masasabi
1. Sa NEUST Teacher’s nakasalalay ang pagtaas o pagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino.

2. Sa mga mag-aaral nakasalalay ang pagtaas o pagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino.

3. Nakasalalay sa mga librong nakalimbag ang kamalayan ng mga Narsing Student sa panitikang Filipino.

KABANATA 4
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

Talahanayaan Bilang 1

 Talahanayan Bilang 1.1

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Sapat ba ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng NEUST sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Narsing?
5
4
3
2
1
15
28
3
0
1
75
112
9
0
1
31.9
59.6
6.4
0
2.1
4.19

SA
Total

47
197
100Ipinapakita sa talahanayan bilang 1.1 na 28 respondente o 59.6% ang sumasang-ayon na sapat ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng NEUST sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong narsing; 15 respondente o 31.9% ang lubos na sumasang-ayon; 3 respondente o 9% ang hindi sang-ayon; 1 respondente o 2.1% ang walang masabi; at wala ang nag nagsabing hindi sila lubos na sang-ayon na may berbal na deskripsyon “sang-ayon.”

 Talahanayan Bilang 1.2

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Kaunti lang ba ang bilang ng mag-aaral sa kursong narsing ng NEUST na interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino?
5
4
3
2
1
3
21
15
3
5
15
96
45
6
5
6.4
44.7
31.9
6.4
10.6
3.55

SA
Total

47
167
100            Inilalahad sa talahanayan bilang 1.2 na 21 respondente o 96% ang sumasang-ayon na konti lang ang mga mag-aaral na interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino sa kursong narsing ng NEUST; 15 respondente o 31.9% ang hindi sang-ayon; 5 respondente o 10.6% ang walang masabi; at tig-3 respondente o 6.4% ang nagsasabing sila ay lubos na sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon na may berbal na deskripsyong “sang-ayon.”

Talahanayan Bilang 1.3

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Sapat nab a ang leksyon na itinuturo sa mga mag-aaral bago nito?
5
4
3
2
1
4
22
13
2
6
20
88
39
4
6
8.51
46.81
27.66
4.26
12.177
3.34

DS
Total

47
157
100            Ipinapakita sa talahanayan bilang 1.3 na 22 respondente o 46.81% ang nagsasabing sila ay sang-ayon; 13 respondente o 27.66% and hindi sang-ayon; 6 respondente o 12.177% ang mga walang masabi; 4 respondente o 8.51% ang lubos na sumasang-ayon; at 2 respondenete o 4.26 ang lubos na hindi sumasang-ayon na may berbal na deskripsyong “hindi sang-ayon.”

Talahanayan Bilang 1.4

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Kailangan bang pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral ang pag-aaral ng Panitikang Filipino?
5
4
3
2
1
16
28
1
1
1
80
112
3
2
1
34.04
59.57
2.13
2.13
2.13
4.21

SA
Total

47
198
100

            Inilalahad sa talahanayan bilang 1.4 na 28 respondente o 112% ang nagsasabing sila ay sang ayon na kailangang pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral ang pag-aaral ng Panitikang Filipino; 16 respondente o 34.04% ang lubos na sumasang-ayon; at tig1 respondente ang nagsasabing sila ay hindi sang-ayon, lubos na hindi sumasang-ayon, at walang masabi na may berbal na deskripsyong “sang-ayon.”

Talahanayan Bilang 1.5

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Malaki ba ang bilang ng mga estudyanteng interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino?
5
4
3
2
1
6
23
10
0
8
30
92
30
0
8
12.77
48.94
21.28
0
17.02
3.40

DS
Total

47
160
100            Ipinapakita sa talahanayan bilang 1.5 na 23 respondente o 48.94% ang nagsasabing sila ay sang ayon na malaki ang bilang ng mga estudyanteng interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino; 10 respondente o 21.28% ang hindi sumasang-ayon; 8 respondente o 17.02% ang walang masabi; 6 respondente ang nagsasabing sila ay lubos na sumasang ayon; at walang respondente ang nagsasabing sila ay lubos na di sumasang-ayon na may berbal na deskripsyong “hindi sang-ayon.”


Talahanayan Bilang 2

(Talahanayan Bilang 2.1) Kaalaman ng mga estudyante sa kurong narsing ng NEUST sa larangan ng Panitikang sa ibang unibersidad.


F
P
R
a.) Mas magaling
13
27.66
2
b.) Kulang at nahuhuli sa leksyon
2
4.26
3
c.) Magaling ngunit kailangan pang pag-ibayuhin ang pag-aaral

32

68.09

1
Total
47
100


            Ipinapakita sa talahanayan bilang 2.1 na rank 1 – 32 respondente o 68.09% ang nagsasabing magaling ngunit kailangan pang pag-ibayuhin ang pag-aaral; rank 2 – 13 respondente ang sabing kulang at nahuhuli sa leksyon; at rank 3 ang mga nag sabing mas magaling.

(Talahanayan Bilang 2.2) Istilo ng pagtuturo


F
P
R
a.) Ang mga trainers at mga propesor ng NEUST ay mas student centered, mas aktibo at mas advanced ang pagtuturo kumpara s mga trainers at mga propesor ng ibang Unibersidad.


30


63.83


1
b.) Nahuhuli sa panahon ang istilo ng pagtutuo ng mga trainers at mga propesor ng NEUST kumpara sa mga trainers ng mga propesor ng ibang Unibersidad
6
63.83
3
c.) Hindi masyadong mahigpit o istrikto ang mga trainers at mga propesor ng NEUST kumpara sa mga trainers at mga propesor ng ibang Unibersidad

11

23.40

2
Total
47
100


            Inilalahad sa talahanayan bilang 2.2 na rank 1 – 30 respondente o 63.83% ay nagsasabing ang mga trainers at mga propesor ng NEUST ay mas student-centered, mas aktibo at mas advanced ang pagtuturo; rank 2 – 11 respondente o 23.40% ang naglalahad na hindi masyadong mahigpity o istrikto ang mga trainers at propesor ng NEUST; at rank 3 – 6 respondente o 12.77% ang nagsasabing nahuhuli sa panahon ang istilo ng pagtuturo ng mga trainers at propesor ng NEUST.(Talahanayan Bilang 2.3) Kahigpitan ng NEUST sa pagtuturo ng Panitikan


F
P
R
OO
9
19.15
2
HINDI
8
17.02
3
MEDYO
30
63.83
1
Total
47
100


            Ipinapakita sa talahanayan bilang 2.3 na rank 1 – 30 respondente o 63.83% ay nagpapahayag na hindi masyado ang kahigpitan ng NEUST sa pagtuturo ng Panitikan; rank 2 – 9 respondente o 19.15% ang nagsasabing mahigpit magturo ng Panitikang Filipino ang NEUST; at rank 3 – 8 respondente ang nagsasabing hindi.


Talahanayan Bilang 3

Talahanayan Bilang 3.1

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Sa mga Guro ng Neust nakasalalay ang pagtaas o bagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino.
5
4
3
2
1
15
21
7
3
1
75
84
21
6
1
31.91
44.68
14.89
6.83
2.13
3.98
SA
Total

47
187
100            Inilalahad sa talahanayan bilang 3.1 na 21 respondente o 44.68% ang nagsasabing sang-ayon sila na sa mga guro ng NEUST nakasalalay ang pagtaas at pagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino; 15 respondente o 75% naman ang lubos na nagsang-ayon; 7 respondente o 14.89% ang nagsasabing di sila sang-ayon; 3 respondente o 6.83% ang nagsasabing lubos na hindi sila sang-ayon; at 1 respondente o 2.13% ang walang masabi  na may berbal na diskripsyong “sang-ayon.”
Talahanayan Bilang 3.2

Kategorya
DR
F
WF
P
WM
VI
Sa mga mag-aaral nakasalalay ang pagtaas o pagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino.
5
4
3
2
1
18
23
3
0
3
90
92
9
0
3
38.40
48.94
6.38
0
6.38
4.13

SA
Total

47
194
100            Ipinapakita sa talahanayan bilang 3.2 na 23 respondente o 48.94% ang nagsang-ayon na sa mga mag-aaral nakasalalay ang pagtaas o pagbaba ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Panitikang Filipino; 18 respondente o 38.40% ang lubos na sumang-ayon; tig3 respondente o 6.38% ay di sumasang-ayon at walang masabi; at walng respondente na nagpahayag na lubos na di sumasang-ayon na may berbal na diskripsyong “sang-ayon.”
KABANATA 5

PAGLALAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON


PAGLALAGOM

            Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa layuning madetermina ang kahalagahan ng Panitikang Filipino ng Nueva Ecija University of Science and Technology sa kursong Narsing. Ang
Ginamit na pamamaraan ng pananaliksik ay deskriptib nanormatib sarbey namn ang ginamit sa pangangalap ng mga datos at impormasyon. Ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng isang kwestyuneyr na ginamit na instrumento sa pangangalap ng mga datos mula sa mga respondente. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa taong-akademiko 2010.
            Sa apatnapu’t pitong (47) respondenteng unang taon na kumukuha ng kursong Narsing sa NEUST.

KONKLUSYON

            Batay sa mga nakalap na datos at impormasyon ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na konklusyon:

a.) Ang karamihan sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong narsing ay nag-sasabing sapat ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay sa kanila ng pamantasan.

b.) Aminado ang mga mag-aaral na kaunti lamang ang bilang ng mga mag-aaral na interesadong pag-aralan ang Panitikang Filipino

c.) Madami ang hindi sumang-ayon na Sapat ang leksyon na itinuturo sa mga mag-aaral bago ito.

d.) Karamihan ay nag-sasabing dapat pang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ng panitikang Filipino.

e.) Hindi sang-ayon ang mga studyante na interesado silang pag-aralan ang panitikang Filipino sa kanilang kurso.

f.) Magaling ngunit kailangan pang pag-ibayuhin kumpara sa ibang unibersidad ang kaalaman ng mga mag-aaral ng NEUST sa larangan ng Panitikang Filipino.

g.) Mas student-centered ang mga propesor sa NEUST kumpara sa ibang UNibersidad.

h.) Mataas ang nakuhang impormasyon sa medyo mahigpit ang NEUST sa pagtuturo ng Panitikan.

i.) Sumasang-ayon ang lahat na sa guro nakasalalay ang kinalaman ng mga mag-aaral sa panitikang Filipino.

j.) Tanggap ng mga mag-aaral na sa kanila nakasalalay ang pagtaas at pagbaba ng kanilang kaalaman sa Panitikang Filipino.

REKOMENDASYON

            Kaugnay ng isinagawang pag-aaral, buong-pagpapakumbabang iminumungkahi ng mga mananaliksik sa mga kinauukulang indibidwal, pangkat, tanggapan o institusyon ang mga sumusunod na rekomendasyonp;

            Para sa mga namumuno sa paaralan, maging mahigpit sa pagtanggap ng mga guro sa Panitikang Filipino. Kailangan ipatupad ang minimum na kwalipikasyong itinakda ng serbisyo sibil sa pagtanggap ng mga bagong guro sa nabanggit na signature.            Sa CHED. Pag-aralan kung paano madaragdagan ang pondong inilaan sa pagpapabuti ng pagtuturo sa Panitikang Filipino sa mga Paaralan o UNibersidad.

            Para sa mga guro ng Pamantasan, maging mahigpit at istrikto sa pagtuturo ng Panitikang Filipino sa mga mag-aaral. Mag-isip ng ibang istilo ng pagtuturo upang makadagdag ng interest sa mga mag-aaral upang mahikayat itong mag-aral mabuti.

            Para sa mga Mag-aaral, bigayang pansin ang mga leksyon na itinuturo ng mga guro sa panitikang Filipino. Pag-ibayuhin pa ang pag-aaral upang mapabilis ang pag-unawa sa mga leksyon at mapabilis ang pagtuturo ng mga guro upang makadagdag kaalaman.

            Para sa mga Magulang, bigyang-pansin ang mga anak sa kanilang pag-aaral. Hikayatin patio na mag-aral mabuti at ipaalam kung ano ang magandang idudulot nito sa kanilang buhay at kung paano ityo makatutulong.

            Para sa iba pang Mananaliksik, ipagpatuloy o palawakin pa ang pag-aaral na ito upang makatuklas ng iba pang solusyon sa mababang istado ng panitikang Filipino sa lalawigan.

            Para sa iba pang mga Mananaliksik/CHED, magsagawa ng katulad na pag-aaral hingil sa ibang asignatura at/o sa ibang local upang mahangaan ng mga posibleng solusyon ang iba pang matutukoy na suliraning pang edukasyon.

5 comments:

 1. thank you very.. you are a big help to us..

  ReplyDelete
 2. thank you napakalaki ng ntulong nyo sa akin.. ngayon.....

  ReplyDelete
 3. parang di naman magkakatugma ang bawat kabanata.

  ReplyDelete
 4. parang di naman magkakatugma ang bawat kabanata.

  ReplyDelete
 5. ano pong title ng tisis na ito? maraming salamat po.

  ReplyDelete