Friday, August 13, 2010

example of elementary examination

Name: Date:

Mathematics

Write the place of the underlined digit.

1. 67 415
2. 33 216
3. 87 412
4. 91 578
5. 61 432

Write in words.
1. 8 328
2. 41 721
3. 634
4. 93 458
5. 28 396

Write in Figures

1. Seventy eight thousand three hundred thirty six. ___________________________
2. Twenty one thousand five hundred sixty four. ____________________________
3. One hundred thousand. ____________________________
4. Eighty six thousand eight hundred seventy four. ___________________________
5. Fifteen thousand four hundred thirty one. ___________________________

Write > < or = in each pair of numbers.

1. 246 _______ 154 6. 28362 _______ 4591
2. 140 _______ 193 7. 179 _______ 6821
3. 87 _______ 64 8. 334 _______ 7489
4. 3478 _______ 2356 9. 5631 _______ 4110
5. 16, 482 _______ 354 10. 3964 _______ 2356

Round off to the nearest place value indicated.

1. 1 783 3. 88 765 5.16278
2. 6 924 4. 4 321

Write Odd or Even.

1. 38 5. 773
2. 46
3. 91
4. 3 827
Write in symbols

1. twenty five pesos and thirty centavos
2. one hundred pesos
3. ninety three pesos and seventy five centavos
4. seven hundred sixty three pesos and fifty centavos
5. nine hundred forty six pesos and seventy five centavos

Write the following numbers in Roman numerals.

1. 456 6. 32
2. 384 7. 419
3. 69 8. 79
4. 302 9. 1 328
5. 1 928 10. 869

Write the numbers in column, then add.

1. 42 131 + 11 021 + 10 102
2. 25 041+ 13 102 + 61 213
3. 52 345 + 90 000 + 12 230
4. The answer in addition is called _______________.
a. Difference c. sum or total
b. Product d. quotient
5. a. minuend b. subtrahend c. addends d. product
are the numbers that are added together.

Name:
Grade and Section:

1st Periodical Test
English

I. Multiple Choice

1. Which of the pair of words has rhyming sound
a. boys – girls
b. sacks – shoes
c. bee – see
2. Which has a final consonant ch
a. chair
b. hush
c. watch
3. Which of the following has a rising intonation?
a. what is your name?
b. the flower is blooming.
c. Can you do the duck walk?
4. ________ animals need to be loved and care?
a. do
b. does
c. who
5. Which of the following expression should you see it your going to turn down an invitation.
a. I’m sorry
b. I don’t like
c. Thank you
6. The following phrases are courteous expression except.
a. I’m sorry
b. Good morning
c. I got out
7. Which of the following expression will you see it you are going to use a comport room.
a. Excuse me, Ma’am may I go out?
b. I go out
c. I use the comfort room
8. Which of the following is not the same as the others.
a. wash
b. street
c. strong
9. Which of the following has consonant /br/
a. flash
b. brick
c. clock

10. What is the correct spelling?
a. bright
b. brawn
c. breve

II. A. Write if the voice rises at the end of the sentences and if the voice falls at the end of the sentence.

______1. Do you walk to school everyday?
______2. Clara likes to pay computer.
______3. Do you watch basketball games?
______4. Do birds fly?
______5. Mother cooks food everyday.

B. Enumeration:

Write words with initial consonant sound:


Final Consonant sound /F/

1.
2.
3.
4.
5.

III. Write 5 words that rhymes.

1.
2.
3.
4.
5.


IV. Spelling (1-10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Name:
Date:

SCIENCE

I. Identify the word or group of words being described.
_______________1. They are nerves which carry the message to the brain.(eye)
_______________2. It focuses the image on the retina.
_______________3. It is an eye infection like a small boil.
_______________4. It controls the amount of light which enters the eye.
_______________5. It protects the inner eye from dust.
_______________6. Allows the light to enter the inner part of the eye.
_______________7. Part where image is formed.
_______________8. It brings the message to the brain. (Ear)
_______________9. Tiny hairs inside the nose.
_______________10. Two openings in the nose.

II. Match the correct answer. Write the letter on the blank.
_______1. It is the largest organ of the body a. fan sighted
_______2. It is the inner part of the skin. b. taste buds
_______3. send the messages to the brain (nose) c. sweat glands
_______4. sense organ for smelling d. capillaries
_______5. it is the passages between the outer e. papillae
Ear and middle ear.
_______6. where the fluids that maintain our sense f. melanin
of balanced located at.
_______7. it separates the middle ear from the g. nerve endings
outer ear.
_______8. too much bleeding of the nose h. nose bleeding
_______9. they enable the skin to detect what is i. eardrum
hot from cold
_______10. it is a pigment cell responsible j. cochlea
For giving color of the skin
_______11. it is small reddish – pink taste buds k. ear canal
_______12. it is enlarge when the environment is hot l. nose
_______13. these glands eliminate excess salt from m. olfactory nerves
your body through perspiration n. dermis
_______14. these sends messages to the brain (tongue) o. skin
_______15. cannot see near things clearly p. epidermis

II. Enumerate:


Name:
Grade:

Filipino III

Unang Panahunanag Pagsusulit

I – Basahing mabuti ang bawat pangungusap, tanong, talata o maikling seleksyon.
Bilugan ang titil ng tamang sagot.

1. Anong bagong salita ang mabubuo kung isasaayos ang mga pantig na nakakahon?


a.Katahimikan c. kapayapaan
b.Kalayaan d. kapanatagan
2. Dadalhin sa ospital si Lolo Paquito. Nagmamadali ang ambulansya. Ano ang tunog na malilikha nito?
a. Bruk…Bruk…Bruk c. We…We…We
b. Tot…Tot…Tot… d. Put…Put…Put…
3. Alin ang mg ass. na ingay/huni ng mga hayop ang mabangis?
a. Moo! Moo! Moo! c. Meow! Meow! Meow!
b. Ngrr! Ngrr! Ngrr! d. Tweet! Tweet! Tweet!
4. Ang Wang! Wang! Wang! Ay ingay na ginagawa ng bumbero. Ano naman ang para sa tren?
a. Eng! Eng! Eng! c. Pot! Pot! Pot!
b. Tsug! Tsug! Tsug! d. Bruk! Bruk! Bruk!
5. Alin sa mg ass. Na salita ang higit na makakatulong sa pagbibigay ng tamang direksyon?
a. malapit lang po c. tapat o katabi ng tindahan
b. doon sa dako roon d. diyan lang
6. Suot niya ang damit na ____ ngayon. Ito ay mula sa balat ng____.
a. oso – oso c. osu – osu
b. uso – uso d. oso – osu
7. Nais mong gamitin ang aklat ng iyong katabi. Ang dapat mong sabihin sa kanya?
a. maaari ko bang hiramin ang aklat na iyan?
b. pahiram nga ng aklat na iyan.
c. puwede ko na bang gamitin yan?
d. gusto kong basahin ang aklat na iyan.
8. Nasalubong ni Maricel ang kanyang guro sa pasilyo ng silid aralan. Paano niya ito babatiin?
a. paalam napo c. magandang umaga po
b. magandang araw po d. wala po ano man
9. Alin sa mga sumusunod na salita ang higit na makatutulong sa pagbibigay ng tamang direksyon. Alin ito.
a. malapit lang po c. tapat o katabi ng tindahan
b. doon sa dako roon d. diyan lang
10. May napulot na bola si Aiza sa palawan. Lumapit siya sa mga batang nagkakatuwaan. Tinanong niya ang mga ito “sa_____ ba ang bolang ito?”
a. akin c. inyo
b. iyo d. kanila

II – Isulat sa patlang ang tamang sagot sa patlang.
______________1.ay ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari.
______________2.ito ay uri ng pangalan na nagbibigay ngalan sa karaniwang ngalan ng
tao, bagay, hayop, pook at pangyayari.
______________3. tiyak na ngalan ng tao, nagay, pook, at pangyayari, nagsisimula sa
malaking titik.
______________4. pangalang hindi matiyak kung lalaki o babae.
______________5. pangalang para sa babae.
______________6. pangalang para sa bagay.
______________7. pangalang para sa lalaki.

III. Salungguhitan ang pangalan sa pangungusap. Isulat sa patlang kung pambalana o panlapi.
______________1. Si Neil ay matalino at mabuti.
______________2. Siya ay kinalulugdan ng kanyang mga magulang.
______________3. Ang mga kapatid niya ay humahanga rin sa kanya
______________4. Tanyag din siya sa Lopez Elementary School
______________5. Si Bb. Roxas ay isa sa mga pumupuri sa kanya
______________6. Siya ay may aklat na paborito niyang basahin
______________7. Ang kanyang kaklase ay may magagandang balita para sa kanya.
______________8. Nagsasaliksik siya sa National Library.
______________9. Mula Hunyo, kinakikitaan na siya ng sipag sa pag-aaral.
______________10. Tumatanggap siya ng medalya noong Marso.

IV – Tukuyin ang kasarian ng pangalangh may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang
PL kung panlalaki, PB kung pambabae, DT kung di-tiyak at WK kung walang
kasarian.
______________1. Sama-samang nagtungo ang mag-aaral sa simbahan.
______________2. Ang sanggol ay kay kinis-kinis.
______________3. Darating sa Lunes ang tiya ni Fred.
______________4. malinis ba lagi ang uniporme mo?
______________5. Ang lola ay nagkukuwento gabi-gabi.
______________6. Matitibay ang mga ngipin ng kuya ko.
______________7. Bagong lipat sa aming barangay si G. Dante Lina
______________8. Mabait sa pasyente ang nars.
______________9. Ang reyna ay iginagalang ng lahat.
______________10. Kumain tayo ng sari-saring prutas.

IV. Bilugan ang paksang Diwa ng Talata.
1.Maraming bata sa elementarya ang nagkakatipu-tipon sa awditoryum ng paaralan. Nais nilang mapanuod ang dulang ipalalabas ng mga nasa hayskul, ang “Ibong Adarna.” Gusto nilang Makita ang mga kasuotang pangmaharlika noong unang panahon. Ang iba namn ay nais mapanuod ang pag-arte ng mga tauhan sa dula.

2.Si Alyssa ay napiling lakambini ng kanilang klase. Siya rin ang magiging panlaban ng klase sa paligsahan sa kagandahan. Mahaba ang kanyang buhok, maputi at makinis ang kutis, mataangos ang ilong at may biloy sa magkabilang pisngi.

3.Magdiriwang si Diana ng kanyang ikalabingwalong taong gulang sa Martes. Idadaos ang kanyang debut sa Shangrila Hotel. Ang kanyang gown ay tinahi ng bantog na couturier, si Pitoy Moreno. Ito ay kulay asul at may kulay gintong nakaburda sa baywang na yari sa telang seda.


SAN LEONARDO CENTRAL SCHOOL
San Leonardo, Nueva Ecija

UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
Sibika at Kultura III

Pangalan: ____________________ Petsa: _______________
Antas: _______________________ Iskor: _______________

I. Tukuyin ang tamang sagot ng mga sumusunod. Isulat ang sagot sa unahan ng bilang.
______________1. tinatawag na Perlas ng Silangan.
______________2. Ang tawag sa bawat tumpok ng Lupa na naliligid ng tubig.
______________3. Ang pinakamaliit na pangkat ng mga pulo
______________4. ikalawang pinakamalaking pangkat ng pulo.
______________5. tinatawag din itong piyer. Daungan ito ng barko.
______________6. Anyong tubig na naliligiran ng lupa.
______________7. pinakamalaking anyong Tubig.
______________8. Anyong tubig na bumabagsak mula sa bundok o mataas na lugar
______________9. Ito ay maliliit kaysa sa karagatan.
______________10. Isang mataas na anyong lupa may bibig ito sa ibabaw.
______________11. Anyong lupa na kung saan tayo ay nakatira.
______________12. Anyong tubig na umaagos papunta sa lawa, look o dagat.
______________13. ito ay kapatagan sa ibabaw na mataas na bahaging lupa.
______________14. ito ang pinakamataas na anyong lupa.
______________15. pinakamalaking pangkat ng mga pulo.

II. Panuto: Basahin ang bawat tanong o pahayag mula sa opsyon. Bilugan ang letra ng
tamang sagot.
1.Ang Pilipinas ay binubuo ng humigit kumulang sa ________ na pulo.
a. 7, 107 b. 7,701 c. 7,007 d. 7, 807
2.Alin sa mga sumusunod ang totoo tungkol sa Pilipinas
a.lahat ng pulo sa pilipinas ay natitirhan
b.ang pilipinas ay binubuo ng maraming pulo
c.lahat ng tao sa pilipinas ay marunong bumasa
d.malaki ang mga gusali sa pilipinas.
3.Ang pinakamalaki sa pangkat at _________.
a.Luzon
b.Vizayas
c.Mindanao
d.Wala sa nabanggit
4.Saan matatagpuan ang Mt. Pinatubo?
a. Bulacan b. Zambales c. Maynila d. Cavite
5. Alin ang gagamitin mong simbolo o sagisag para sa bulkan?
a. b. c. d.

6. Alin ang gagamitin mong simbolo o sagisag para sa dagat.
a. b. c. d.

7.Tinatawag sa kapuluan ang pilipinas sapagkat ito ay binubuo ng
a.Maraming maliit at malaking pulo
b.Magagandang tanawin
c.Maraming pangisdaan
d.Maraming kahuyan
8.Ano ang anyong tubig na makitid kaysa dagat at hindi gaanong malalim?
a. ilog b. bukal c. lawa
9. Ano ang ahensyang patuloy na nagbabantay sa mga bulkan?
a. PAG-ASA b. PHILVOCS c. DSWD d. DPWH
10. Ano ang ahensyang patuloy na nagbabantay ng lagay ng panahon?
a. PAG-ASA b. PHILVOCS c. DSWD d. DPWH

III. Pag-iisa: Isulat ang mga hinihinging sagot.


___________1. Tinaguriang Rice Granary of the Philippines.
___________2. Lalawigang sinilangan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay
___________3. Kilala bilang Economic Processing Zone of the Philippines
___________4. Lalawigan ng mga makata at bayani.
___________5. Kilala bilang Sugar bowl of the Philippines.


1 – 4 Suriin ang larawan sa ibaba at sagutan ang bilang.

____________________________1. Direksyon na nasa pagitan ng Hilaga at Kanlungan
____________________________2. Direksyon Na nasa pagitan ng Hilaga at Silangan
____________________________3. Direksyon sa pagitan ng Silangan at Timog
____________________________4. Direksyon sa pagitan ng Timog at Kanluran

No comments:

Post a Comment